About Us
Services
Professional fees
Seminar
Download
Contact us

เชื่อมโยง หน่วยงาน
  กรมสรรพากร
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  สภาวิชาชีพบัญชี
  สำนักงานประกันสังคม
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อมูลที่ใช้บ่อย
  กำหนดการยื่นแบบภาษี
  ติดต่อสรรพากร
  ข้อหารือภาษีอากร
  อัตราแลกเปลี่ยนกรมศุลกากร
  ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
  ค้นหารหัสไปรษณีย์
  เช็คราคาน้ำมัน
  ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

 


อัตราค่าบริการ เป็นค่าบริการที่มีดุลยภาพทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณาจาก
• จำนวนเอกสาร รายการทางบัญชี
• ความซับซ้อนของกิจการ
• ระบบพื้นฐานของกิจการ
• ความเข้าใจของผู้ประสานงาน
• ระยะทาง
• ความถี่ของรายงาน และผลลัพธ์ที่ฝ่ายบริหารต้องการ

* ทั้งนี้ ยอดขาย กำไร-ขาดทุนของกิจการไม่มีผลต่อการคำนวณค่าบริการ

 

About Us      :    Services      :     Professional fees      :    Seminar      :    Download    :    Contact Us
Copyright © 2010, All Rights Reserved
Phone 02-215-1791
Fax 02-215-1795
Email seminar@mwiz.co.th